Het project

Sinds de start van de wijkonderneming in 2013 hebben actieve buurtbewoners werk gemaakt van de tuinen van MidWest. De Zuidtuin werd in 2014 aangepakt door bijna alle tegels van de voormalige speelplaats te lichten en te vervangen door aarde, weesplanten uit de buurt, fruitbomen en fruitstruiken en veel eenjarig (on)kruid. Het werd al snel een prettige plek waar buurtbewoners samen kwamen en zich verbaasden over de snelheid waarmee de natuur het kan overnemen wanneer de juiste voorwaarden geschapen worden. Door diverse low tech, op zich zelfstaande en low budget activiteiten kon de buurt en de gebruikers van het gebouw stap voor stap zien wat de impact is van een groene zone in een buurt. Er was een educatieproject voor schoolkinderen, kunstenaars kwamen bijelkaar voor een workshop, Rainproof Amsterdam en andere projectgroepen, organisaties en initiatieven kwamen een kijkje nemen en leerden van en met de initiators. In 2017 wordt het tijd om de learnings van de zuidtuin van MidWest te gaan toepassen op de Noordtuin. De nog ontgonnen speelplaats van het gebouw. We gaan nu verder met de uitkomsten van het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren, met het wadi-experiment en de wilgen die zo van de natte voeten van het hoge grondwaterpeil in De Baarsjes genieten.

Opsporen

Daar de plekken waar lekkage optreedt direct corresponderen met overvloedige regenval, lokale ophoping van water, en inspoeling vansediment in de kruipruimte, via of oude leidingen, of oude leidingdoorvoeren, of anderszins schade door uitgesteld onderhoud, wellicht met als oorzaak de slechte bereikbaarheid van de leidingen, hierbij het plan om de diverse aansluitingen te controleren op verzakkingen, breuk, verstopping, onjuist leidingverloop, of onjuist afschot.

Het opgraven en inspecteren van de betreffende aansluitingen, van grondleiding op h.w.a., het repareren of afdichten van enig bereikbaar gat in de betreffende geveldelen nabij de kritische lokaties. Het correct afdoppen van de bestaande aansluitleiding op regenwaterafvoer of riool, het correct aansluiten van de grondleiding op h.w.a..

Onder de grond

Betreffende hetondergrondse, inzake de staat van het gebouw, is vooralsnog de aandacht vooral gericht om reeds bekende feilen van binnenuit te bestrijden. Echter waar de blik wellicht gericht was op de toestand bovengronds, alsook op de aanwezige lekkages en vochtplekken aldaar. Boven het maaiveld aldus, zijn reeds bij voortduring binnenvliedende stromen van regenwater in de bouwkolom, omgeleid vanaf het gebouw. Eenvoudig omdat het architectonisch element waar de h.w.a.’s aan de zuidzijde van het gebouw in het metselwerk steken, alle onbereikbaar voor periodiek onderhoud zijn gemonteerd. Verscheidene van deze stalen of gietijzeren onderstukken functioneren reeds lang niet naar behoren, zijn of verstopt, of door ontstopping en de combinatie van aanwezige zuren van blad of ander sediment, aangetast of zelfs doorgerot, alwaar aan de binnenzijde tekening optradals gevolg van lekkage door de anderhalf steens muur, tot in het stucwerk.
Daar de loop van de leidingin en onder de stenen oren niet bereikbaar is, anders dan door rigoureus breekwerk, hierbij het voorstel om de bewuste h.w.a.’s van de gevel te leiden, en daarbij tevens de hemelwaterafvoeren van het hemelwaternet, indien gemengd systeem; van het riool, af te koppelen.
Als speels element dient in ons ontwerp het water zichtbaar van de gevel te worden geleid, aan de zuidzijde geresulteerd in een ontwerp met zichtbaar fysieke geleidingvan de gevel af, door middel van getuide en gebeugelde zinken h.w.a.-buis. Alle onder eenzelfde hoek, met gelijke ophangpunten, symbolisch ogen en oren van het gebouw.
Aan de noordzijde vraagt het zichtbare geleiden een wat verdekter opstelling, alhier verdwijnt de regenwaterbuis ondergronds, en stroomt via een buis onder de straat bij regen in, in de wadi die aan de hand van de oppervlakte van het dak, dat in 1 etmaal voor de berekening 50mm regen voor zijn kiezen krijgt. Hetgeen resulteert voor deze daken tot een opbrengst van 1,1 m2 aan af te voeren regenwater.
De grootte van de wadi is in dit geval bepaald op 28 m2 en te bergen volume van 3,5 m3, daarbij rekening houdend met de reeds beschikbare cijfers voor doorstroming per etmaal van tussen 175 mm en 320 mm, afhankelijk van de gebruikte grondsoorten, de aanwezige grondsoorten, de compactheid van de bodem, alsook de verzadiging na meerdere etmalen regenval. Perforatie door plantwortels zal de snelheid van doorstromen verder kunnen vergroten. Water minnende planten kunnen het water voorts opnemen en ter verdamping uit de grond transporteren, regelrecht terug in de atmosfeer. Door het ontstaan van dit microklimaat tussen het steen, zal de tuin een bron worden van aankomend wasdom, verkoeling en waar gewenst directe toetreding van zonneschijn, gelardeerd met natuurlijke schaduwplekken.

Midwest in blauw.

Eden is de naam die vaak valt zodra het woord tuin wordt genoemd, waar de flora haar voornaamste bron van water in de neerslag vindt. Waar de waterdoordringbare laag van de bodem dusdanig wordt voorzien van een watervertragend substraat tussen de vruchtbare grond. Hierdoor wordt de bodem zelfregulerend in vochtigheidsgraad, de bodem kan meer en makkelijker water opnemen, zeker in vergelijking met een verzegeld vlak, waardoor de waterdoordringbare laag het grondwaterpeil kan suppleren, alsmede planten voeden, en op bodemoppervlakte zorg dragen voor verdamping tijdens langdurig droge periodes.

De tuin van regen is een bron van leven simpelweg vanuit de hemelwaterafvoer, ‘blauw’ zegt men wanneer wordt gerefereerd aan het medium dat deze buizen voedt. Hemelwater, gewijd en wel met als uiteindelijk doel een gedeelte van dit water, te gaan inzetten ten behoeve van de toiletspoelingen in gebouw Midwest, alsook de tuin extra te bewateren, gedurende een droge maand. Het jaar rond zal bij regen de stroom in volume zichtbaar worden in de wadi, die in het tuinlandschap wordt vormgegeven. De wadi is berekend op een volume van 50 mm neerslag gedurende een etmaal, en voorzien van overcapaciteit voor eventuele extra neerslag in volgende dagen, de doorstromingssnelheid van de wadi zelf moet worden nagemeten, indien deze factor lager zou zijn dan 175 mm over de ‘natte oppervlakte’ van de wadi dan zal deze moeten worden voorzien can additionele grindkoffers op de diepste plekken van de wadi; uitgezonderd dat deel waar een permanente natte bodem verwacht mag worden, alwaar een polyester bak in de ondergrond onder de teelaarde en klei is ingewerkt.

De beplanting die wordt aangebracht is reeds tot wasdom gekomen in de tuinen van Midwest, voorts wordt het areaal ingezaaid met éénjarig goed, dat zorg zal dragen voor nadere voeding in de grond. Met name groenbemesters zullen in de eerste lichting het beeld bepalen. Zodra de tuin tot wasdom komt kan andere flora worden toegevoegd, in dit geval schaduwbehoevende en schaduwminnende planten, daar het de noordzijde betreft.

Bekronend op de hoeken van het terras zullen twee wilgen worden geplaatst, alsmede aan de zuidzijde, waardoor de bomen op de vaan van de windrichtingen uit de hoek, zoals noordoost, het kwartier aangeven.

Midwest in blauw.